Czynności notarialne

Czynności notarialne

Kancelaria świadczy usługi notarialne w pełnym zakresie, realizowanym dla wszystkich grup odbiorców.

Czynności notarialne dokonywane przez notariuszy obejmują:

 • sporządzanie aktów notarialnych, w szczególności: umowy sprzedaży, umowy przedwstępnej, umowy zniesienia współwłasności, umowy darowizny, umowy spółki, umowy dożywocia, umowy przeniesienia własności nieruchomości, umowy warunkowej, umowy zamiany, aktów ustanowienia służebności gruntowych i osobistych, testamentów, umowy o dział spadku, umowy majątkowej małżeńskiej, umowy o podział majątku wspólnego, innej umowy według potrzeb Klientów;
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • sporządzanie poświadczenia;
 • doręczanie oświadczeń;
ul. Sienna 73 00-824 Warszawa
ul. Sienna 73 00-824 Warszawa
Czynności notarialne

Czynności notarialne dokonywane przez notariuszy obejmują:

 • spisanie protokołów, w tym protokołów zgromadzenia wspólników spółki z o.o., protokołów walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, protokołów zebrań wspólników spółki jawnej, spółki partnerskiej i spółki komandytowej,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków;
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów (odrębnych niż ustawa – Prawo o notariacie).

Przed dokonaniem danej czynności notarialnej zasadny jest uprzedni kontakt – telefoniczny, mailowy bądź osobisty – z notariuszem lub pracownikiem kancelarii, który pozwoli ustalić potrzebę klienta, zakres koniecznych dokumentów oraz oczekiwany termin realizacji usługi.

W związku z podejmowanymi czynnościami notarialnymi Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych, mających na celę ochronę interesów Klienta oraz zapewnienie planowanym działaniom cech legalności.

Czynność notarialna może być dokonana poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.