Opłaty sądowe

Formalną podstawę oraz szczegółowe zasady pobierania opłat wyznacza ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1125). W praktyce notarialnej opłaty te zasadniczo dotyczą spraw z zakresu prawa o księgach wieczystych.

Wyróżnić można następujące opłaty:

200 zł – od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Min. 100 zł – od wniosku  o wpis udziału w prawie, w takim przypadku pobiera się część opłaty stałej proporcjonalnej do wysokości udziału, nie mniej niż 100 zł.

150 zł – od wniosku o:

 • wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności, niezależnie od liczby udziałów w tych prawach
 • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami
 • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha
 • praw osobistych i roszczeń
 • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

100 zł –  od wniosku o:

 • założenie księgi wieczystej
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości
 • odłączenie nieruchomości lub jej części
 • sprostowanie działu I-O
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Formy płatności:

Płatność może być realizowana zarówno w formie gotówkowej, jak i przelewem na konto Kancelarii.
Numer rachunku bankowego Kancelarii:   27 1030 0019 0109 8530 0036 8722

Numer rachunku do wpłat depozytów pieniężnych:  40 1030 0019 0109 8533 0003 3983

NIP: 527-266-81-63
REGON: 145856881